סוג המכרז (חובה) שדה חובה

פרטים אישיים:

שפות:

שליטה מלאה סמן +, שליטה חלקית סמן -, לא שולט סמן 0

עברית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

אנגלית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ערבית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

אחר (חובה) שדה חובה
שפהקריאהכתיבהדיבור

השכלה:

השכלה יסודית (חובה) שדה חובה
שם המוסדשם הישוב של המוסדמס' שנות לימודשנת סיום

השכלה תיכונית (חובה) שדה חובה
שם המוסדשם הישוב של המוסדמס' שנות לימודשנת סיוםהמקצוע העיקרי

השכלה גבוהה (חובה) שדה חובה
שם המוסדשם הישוב של המוסדמס' שנות לימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר / תעודה

תארים נוספים (חובה) שדה חובה
שם המוסדשם הישוב של המוסדמס' שנות לימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר / תעודה

קורסים והשתלמויות בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקיד במכרז (חובה) שדה חובה
שם הקורס / השתלמותמסגרת לימודים

ניסיון תעסוקתי:

ניסיון תעסוקתי רלוונטי (חובה) שדה חובה
תקופת העבודהתפקידדרגהסיבת סיום העבודה

קרבת משפחה:

הצהרה בנוגע לקרובי משפחה המועסקים ברשות המקומית או המכהנים כחברי מועצת (מליאת) הרשות:

בן/בת זוג, הורה, בן/בת ובני זוגם, אח/ות ולידיהם, גיס/ה, דוד/ה, חותן/נת, חם/חמות, חתן/כלה, נכד/ה, לרבות חורג או מאומץ.

קרובי משפחה העובדים ברשות (חובה) שדה חובה
שם משפחהשם פרטימס' זהותיחס קרבהיחידהתפקיד

ממליצים:

שמות ממליצים (חובה) שדה חובה
שם משפחהשם פרטיתפקיד/מקצועכתובתמס' טלפון

הרשות מקנה עדיפות לזכאים לכך על פי דין, כדי לקדם את עקרונות הייצוג ההולם ושוויון ההזדמנויות בעבודה.

אם את/ה נמנים עם אחת הקבוצות הבאות סמן X במקום המתאים:

צירוף מסמכים:

Browser not supported