קידום, חיזוק ופיתוח אוכלוסיות השונות, העצמת הקהילה המקומית הגברת מעורבות התושבים למען יצירת חברה אכפתית, אטרקטיבית,י צרנית ותורמת. הגישה הקהילתית שמה דגש על פיתוח שירותים בהתאם לצרכי הקהילות השונות במרום הגליל תוך שאיפה לשיתוף מרבי של התושבים בתכנון וביצוע התוכניות.