1. בעת פתיחת עסק חדש.
  2. במידה ויחול שינוי בעסק או בבעליו חלה חובת הגשה בקשה חדשה כמפורט להלן:
  • הגדלה או הקטנת השטח.
  • שינויים פיזיים פנימיים וחיצוניים במבנה העסק.
  • תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפריטים.
  • שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות וכד'.