• צילום ת.ז. בעל העסק.
  • צילום חוזה שכירות או חוזה קנייה או מסמך טאבו או זיכרון דברים.
  • תאגיד/חברה – מסמכי החברה, מסמך עו"ד או רו"ח שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) בפירוט שם ותעודות זהות.
  • אישור היתר לשימוש חורג (למבנה שאינו מבנה קבע).
  • רישיונות יצרן (לעסקים בתחום המזון).
  • אישור חיבור ותקינות לתשתית גז.
  • אישור מרשה נגישות.
  • תשלום אגרה. 

רשות הרישוי ו/או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש הבקשה מסמכים נוספים כגון חוות דעת של בעל מקצוע מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.