מידע שמספקות היחידות לרישוי עסקים ברשויות המקומיות למבקשים להקים עסקים טעוני רישוי. במידע נכללים פרטים על:

  • סוג העסק כפי שהוא מוגדר בצו רישוי עסקים
  • מדיניות הרישוי וההנחיות הייחודיות לסוג העסק.
  • בעיות רישוי צפויות.
  • חוקים ותקנות רלוונטיים.
  • צורך בהוצאת היתר בנייה או בשינוי ייעוד.
  • פרטים על נותני האישור הדרושים.
  • הנחיות להגשת הבקשה לרישוי העסק.