• הבטחת קיום דיני התכנון והבנייה ותקנות שירותי הכבאות
  • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
  • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, דשנים ותרופות.
  • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.

רישיון העסק מונפק בהתאם לתוכנית העסק המוגשת בעת הגשת הבקשה.
עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים בהגשת בקשה חדשה במשרדי מח' רישוי עסקים.