הנחיות בדבר בקשות לאישור רישום תלמידים מחוץ לאזור הרישום היישובי

דף זה מציג הנחיות בדבר בקשות הורים לאישור רישום ילדיהם מחוץ לאזור הרישום המאושר על פי מקום המגורים. (הרישום לגני הילדים ובתי הספר של המועצה בקישור כאן)

תוקף: החל ממאי 2020, אייר תשפ"א.

אוכלוסיית יעד: הורים לתלמידי החינוך הרגיל המעוניינים לרשום את ילדיהם מחוץ לאזור הרישום המאושר על ידי משרד החינוך, כאזור הרישום שלהם על פי מקום מגוריהם בעת הרישום.

נוהל הגשת הבקשה:

1. הגשת הבקשה תתבצע בטופס מקוון ייעודי באתר. המועד האחרון להגשת בקשה: לגילאי 6-13  -יום שני, כ"ט בשבט התשפ"ב, 31.1.2022 בחצות; ולתלמידי העל יסודי (כיתות ז'-י"ב): יום שני, כ"ז אדר א' התשפ"ב, 28.2.2022 בחצות. 

2. לאחר המועד האחרון למילוי הטופס המקוון, האפשרות למלא את הטופס המקוון תיחסם. לא ניתן יהיה להגיש בקשה לאחר המועד האחרון שפורסם. ככל שאין למגיש הבקשה גישה לאמצעים מקוונים - מחלקת החינוך תסייע בהגשת הבקשה, בטווח לוח הזמנים ולא לאחר המועד האחרון להגשת הבקשה.

3. במהלך השבוע שלאחר המועד האחרון להגשת הבקשה בטופס המקוון, תתכנס וועדה ייעודית שתכלול את: מנהל מחלקת החינוך, מנהלת קדם יסודי ויסודי, מנכ"לית המועצה/ גזברית המועצה, יו"ר ועד הורים של מוסד חינוכי דומה (ממוסד שאיננו המוסד החינוכי בו התלמיד/ה לומד/ת כעת), נציג מח' הרווחה – במידה ורלוונטי על פי תוכן הבקשה, או חלקם. הוועדה תדון בכל בקשה בנפרד. הקווים המנחים לשיקולי הוועדה יהיו:

 • ככל והסיבה לבקשה הינה שינוי מקום המגורים אל מחוץ למועצה, עם הצגת המסמכים הדרושים – הוועדה תאשר אוטומטית את הבקשה.
 • בקשה על רקע רצון למסגרת חינוכית המוכרת כייחודית על ידי משרד החינוך (למשל: ייחודיות מוזיקאלית, אנתרופוסופית וכד'), ואשר ייחודיות זו אינה קיימת במוסדות החינוך האחרים הקיימים ברשות במגזר בו לומד/ת התלמיד/ה בשנה"ל בה מוגשת הבקשה – תהווה יתרון.
 • הוועדה רשאית לדרוש כחלק מחייב של ההליך קיום מפגש היכרות ו/או הכנה עם הגננות/ מחנכות/ מנהלי בתי הספר ברשות. קיומו של מפגש כזה בטרם הגשת הבקשה מהווה יתרון.
 • ככל שהרשות נתנה בעבר אישור לאח/ים/יות והם רשומים ולומדים בעת הגשת הבקשה במוסד המבוקש – הדבר יהווה יתרון. עם זאת, בקשה עבור ילד/ה בכור/ה לא תאושר אלא בנסיבות יוצאות דופן.
 • שיקולי בריאות הילד/ה ומשפחתו/ה שלא מקבלים מענה בוועדת איפיון וזכאות.
 • מקומות פנויים במכסת בית הספר.
 • לשמור ככל הניתן על המסגרת הקיימת של אזורי הרישום המאושרים.
 • בקשה לשינוי בין זרמים חינוכיים מבין אלו המוכרים על ידי משרד החינוך תיבחן תוך התחשבות בשמירה על בתי ספר ייחודיים לזרם מסוים, תוך התייחסות למגזר ולהשקפת העולם של המשפחה והתלמיד/ה.

4. במידה והוועדה תאשר את הבקשה, יונפק להורים אישור רשמי לרישום למוסד חינוכי מחוץ לאזור הרישום, שאיננו בתחומי המועצה, אותו יש למסור לרשות בה נמצא המוסד החינוכי לצורך הרישום. יודגש, כי נוהל זה אינו מתייחס למעבר בין מוסדות בתוך אזור הרישום הרשמי[1]. בגוף האישור יודגש כי המועצה לא תישא באחריות ו/או בעלויות ההסעה של התלמיד/ה למסגרת המבוקשת ולא בעלויות אגרת חוץ או כל עלות אחרת הנגזרת מאישור זה.

5. במידה והוועדה תידחה את הבקשה – הודעה על כך תימסר למבקשים במייל שצוין בטופס המקוון הייעודי או במכתב רשום, בציון הסיבות לדחיית הבקשה, תוך 5 ימי עבודה ממועד החלטת הוועדה.

6.הורים שבקשתם נדחתה, יוכלו להגיש ערר על החלטת הוועדה, בצירוף מכתב מנומק חתום על ידם, בו יפורטו הנסיבות הייחודיות בגינן, לדעתם, יש לשקול מחדש את הבקשה או ככל שחל שינוי שחל מאז הוגשה הבקשה, אשר עשוי היה להשפיע על החלטתה. הערר יוגש במזכירות מחלקת החינוך של המועצה האזורית מרום הגליל בשעות הפעילות תוך 4 ימי עבודה מקבלת הודעת הועדה, או במייל שכותרתו "ערר על החלטה לדחיית בקשה לרישום מחוץ לאזור רישום" לכתובת: [email protected]. לערר יש לצרף כל מסמך רלוונטי. המועד האחרון להגשת הערר יתפרסם באתר.
- לפי סעיף 11 (א) לתקנות ההעברות - תלמיד/ה הרשום/מה בשנה"ל הנוכחית במוסד חינוכי הכלול באזור הרישום, שזו אינה עבורו/ה הבקשה הראשונה לרישום מחוץ לאזור רישום, ובקשותיו נדחו – על בקשת הערר להישלח, בצירוף כלל התכתובות (הבקשות והדחיות של המועצה), למנהלת מחוז צפון של משרד החינוך, אשר תקבע דיון בערר מטעמה, בזמנים שייקבעו על ידה".
- תלמיד/ה שזהו עבורו/ה הרישום הראשון – הערר יידון בוועדת ערר של המועצה, ולא אצל מנהלת מחוז צפון של משרד החינוך.

7. במקרה בו הערר הוא על בקשה עבור תלמיד/ה שזהו עבורו/ה הרישום הראשון, ועדת הערר תתכנס לאחר המועד האחרון להגשת מכתבי הערעור, תדון בערעורים, ותמסור למערערים במייל שצוין על ידם בטופס המקוון הנ"ל או במכתב רשום, את החלטתם הסופית באשר לערעור. לא תתאפשר בקשה לשינוי החלטת וועדת הערר.

בקשות לאישור רישום מחוץ לאזור הרישום לשנה"ל תשפ"ג.

 1. המועד האחרון להגשת בקשה לוועדת ההחלטה בשנה זו הוא:
  לתלמידי גני הילדים ולתלמידי בתי הספר היסודיים: יום שני, כ"ט בשבט התשפ"ב, 31.1.2022 בחצות;

  לתלמידי העל יסודי (כיתות ז'-י"ב): יום שני, כ"ז אדר א' התשפ"ב, 28.2.2022 בחצות.

 2. וועדת ההחלטה תתכנס בין התאריכים 1.6.22 – 9.6.22.
  החלטות הוועדה יימסרו לא יאוחר מתאריך 19.6.22

 3. בקשות לערר יש להגיש במשרדי מחלקת החינוך של המועצה לא יאוחר מתאריך 23.6.22

 4. וועדת הערר תתכנס בין התאריכים 26-27.6.22.
  החלטות וועדת הערר יימסרו לא יאוחר מתאריך 30.6.22

אנו מקווים כי נוהל זה יסדיר את נושא הרישום מחוץ לאזורי הרישום לטובת ילדי מרום הגליל ולטובת הסדר הטוב. נוהל זה אושר על ידי ראש המועצה, סגנו, מנכל"ית המועצה והיועץ המשפטי של המועצה.

בכבוד רב ,
אבי צ'פניק, מנהל מחלקת החינוך
המועצה האזורית מרום הגליל

למעבר לטופס המקוון לחצו כאן