הצגת רישיון:

החוק מחייב אותך להציג את רישיון העסק במקום בולט.

עמידה בדרישות ובתנאי הרישוי:

ראוי שתדע כי ביצוע חלקי של התנאים והדרישות של גורמי האישור לא יאפשרו לך לקבל רישיון עסק, השקעתך עלולה לרדת לטמיון והנך צפי לעונשים קבועים בחוק.
גם לאחר קבלת הרישיון עליך לעמוד בכל הדרישות והתנאים הרשומים ברישיון (כגון: אישור כיבוי אש שנתי, רמה תברואית נאותה וכד').

חידוש רישיון:

עליך לחדש רישיון עסק  90 יום לפני פקיעת תוקפו, לאחר כל שינוי בבעלות העסק, במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרישיון.

זכות כניסה:

הוראות החוק מתירות לכל גורמי האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו החוק.
מחובתך להתיר כניסה זו!

סגירת עסק:

חובתך להודיע לרשות הרישוי בכתב על סגירת העסק.