אודות המליאה:

מליאת המועצה על פי הגדרתה, היא "חבר אנשים שנבחרו או נתמנו להיוועד, להתייעץ ולהחליט בעניינים הנתונים לסמכותם." המליאה מהווה את הרובד העליון של הרשות המקומית.
נציגיה נבחרים על ידי כל ישוב בנפרד וראש המועצה.
המליאה היא גוף דמוקרטי אשר כל הרשימות שהצליחו לזכות באמונם של תושבי המקום, מיוצגות בה בהתאם לתוצאות הבחירות.
מליאת המועצה היא מעין "בית נבחרים" מקומי. המוסד העליון של המועצה האזורית. זהו הגוף- אשר יותר מכל גורם מקומי אחר, מוסמך לקבוע את תנאי החיים במקום, להשפיע על איכותם, על הכתבת הסדר הציבורי ואכיפתו.
אין בכך לגרוע מסמכות החוק והשלטון המרכזיים לתחום את חובותיה וסמכויותיה ולבקר אותה ביקורת מתמדת.

אופן עבודת המליאה:

מדיניות קבלת ההחלטות מתקבלת בישיבות המליאה. אחת לחודש לפחות, מתקיימות ישיבות מן המניין. על כל חברי המליאה, לדעת מבעוד מועד את הנושאים המועלים בסדר היום לישיבה. פרוטוקול מופץ בפני משתתפיה ומאושר על ידם ולאחר מכן מפורסם באתר המועצה. ביצוען של ההחלטות, בא לידי ביטוי בעבודת הועדות השונות.

מסמכויות המליאה:

  • גיבוש והגדרת עקרונות מדיניות הרשות, תכניות עבודתה, וענייניה הכספיים
  • אישור תקציבי המועצה והוועדים המקומיים
  • בחירה ומינוי חברים בוועדות
  • ניהול מקרקעי הרשות
  • הקמת תאגידים עירוניים
  • לחוקק חוקי עזר
  • לדון בדו"ח ועדת הביקורת ובדו"ח מבקר המדינה