ברוכים הבאים לאתר מועצה אזורית מרום הגליל לעניין המפרט האחיד

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפרסמת המועצה מפרט המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל עסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, ברשות הרישוי (עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית), לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968-  להלן: "המפרט האחיד"
המפרט האחיד תקף לגבי סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.

הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והתחולה של כל חלקי המפרט האחיד 

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (המשרד להגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות)  וכן דרישות "רשות הרישוי"  - במקרה זה מועצה מקומית שוהם.
המפרט האחיד של מועצה מקומית שוהם מורכב משני חלקים- "דרישות כלליות  מעסקים"  ו-"דרישות פרטניות מעסקים".

בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לקיים את כל האמור בכל אחד  מהשלבים המוזכרים לעיל:

שלב 1:

קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין

שלב 2:

קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של שוהם  בפרק "דרישות כלליות מעסקים". 
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים"  הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון איזה דרישות  רלבנטיות לגבי עסקו לפי כל דין ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

שלב 3:

קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של שוהם  בפרק "דרישות פרטניות מעסקים". 
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.