• הגדרת סוג העסק ע"פ צו רישוי עסקים.
  • מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות ע"פ סוג העסק ומיקומו כגון הנחיות להכנת תכנית העסק
  • מדיניות התרי פעילות בלילה וכו'.
  • בעיות רישוי צפויות כגון: מיקום באזור מגורים וכד'.
  • חוקים ותקנות רלוונטיות שהעסק חייב לעמוד בהם.
  • פרטים על גורמי ונותני האישור הנדרשים לאשר את העסק.
  • הנחיות להגשת הבקשה לרישיון כגון תכניות עסק, מסמכים וטפסים רלוונטיים.
  • קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ומנותני האישור.
  • הבקשה כרוכה בתלום אגרה ובהגשת מסמכים ותוכניות בהתאם לחוק.

קבלת חוות דעת מקדמית אינה מהווה היתר או רישיון לפתוח או לנהל עסק.