דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי/פנימי מספר 25/19 לתפקיד מרכז נושא ועדת תכנון טיפול

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא עד 10.10.19 וזאת בשל הטעות בפרסום.

מרכז נושא ועדת תכנון טיפול

פומבי/פנימי 25/19

היקף משרה: 50%

 

תיאור המשרה:

משרה כנ"ל תיווצר בהנהלת המחלקה בתנאים המפורטים בהוראה 1.20 בתע"ס.

דירוג ודרגה: דירוג עו"ס (ח-ו)

כפיפות: למנהל המחלקה

תיאור המשרה:

 • מתן ייעוץ מוקדם לעו"ס במחלקה לש"ח לגבי הצורך להפנות מקרים לדיון בוועדה.
 • קבלת החומר הנחוץ להוראה 8.9, למיון, קבלת השלמות, הכנת החומר בצורה מסודרת לדיון ושליחתו מראש לחברי הוועדה, לפחות שבוע מראש.
 • קביעת מועדים לישיבות הוועדה וסדר דיוניה, תוך 21 יום לכל היותר, ממועד הפנייה לוועדה. במקרה חרום – תוך שבועיים לכל היותר.
 • הזמנה בכתב של החברים הקבועים לפחות שבוע ימים מראש. הזמנה למשתתפים אחרים על פי הצורך בכתב תיעשה באמצעות העו"ס המטפל במשפחה.
 • זימון בכתב של חברי ועדות אד – הוק במקרי חרום, ועדות הערכה וכו'.
 • הנחייה של דיוני הוועדה לשם השגת מטרותיה: קביעת תוכנית טיפולית לילד ולמשפחתו ומעקב אחר ביצוע התוכניות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע.
 • תיעוד החלטות הוועדה בטופס "החלטה על טיפול בילד".
 • ביצוע מעקב ובקרה.
 • קיום קשר עם מר"צ במחלקה לש"ח ועם גורמים בקהילה בנושאים הקשורים לעבודת הוועדה.
 • ייעוץ לבעלי מקצוע בתחומים אחרים, הפונים לוועדה לצורך התייעצות בלבד.
 • ריכוז המידע שהצטבר בהחלטות הוועדה ביחס לצרכי ילדים והמענים הטיפוליים הנדרשים.

דרישות המשרה:

א. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.

ב. 3 שנות ניסיון בעבודה סוציאלית.

ג. סיום בהצלחה השתלמויות וקורסים בתחום תפקידו.

ד. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

מסלול קידום:

דרגה התחלתית: רמה ח' בדרוג העו"ס.

לאחר שהייה של שנתיים: קידום לרמה ז'.

לאחר שהייה של שלוש שנים: קידום לרמה ו'.

 

לצורך הגשת מועמדות חובה ליש הגיש קורות חיים, תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה, המלצות (במידה וקיים) ומסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף.

למעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום 3.10.19 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל info@mrg.org.il  
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף. דרכי התקשרות: טלפון 6919821 - 04

הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.