בהתאם לסעיף 17ד1(2)(ג) לחוק איגודי ערים, תשט"ו – 1955)

בהתאם להחלטת מועצת האשכול מיום 8.7.2012 הואצלו לאשכול סמכויות מועצה אזורית מרום הגליל בתחום האכיפה הסביבתית.