מועצה אזורית - מרום הגליל

בקשה למלגת לימודים מהמועצה האזורית מרום הגליל

הרשמה כסטודנט

קריטריונים להגשת הבקשה

  1. סטודנט.ית לתואר אקדמאי, הלומד/ת במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה
  2. סטודנט.ית תושב.ת מרום הגליל שנתיים לפחות, הלומד.ת ב"אלימה", זכאי.ית ל 50% מגובה המלגה   
  3.  סטודנט.ית הפורש.ת מהלימודים לאחר הגשת הבקשה מחויב.ת להודיע על כך למרכז הצעירים
  4. על הסטודנט.ית להתחייב לבצע 15 שעות שנתיות תמורת המלגה, ההתחייבות תתבצע לפני מתן המלגה, בהתאם לשיבוץ שיימסר על ידי נציג מרכז הצעירים ובאישור מנהל הקהילה בישוב
  5. סטודנט אשר לא ביצע שעות התנדבות אשתקד לא יוכל להגיש בקשה עד לביצוע שעות ההתנדבות
  6. המלגה אינה מיועדת להנדסאים ולמכינה

את הטופ עם המסמכים הנלווים יש להגיש באמצעות אתר המועצה

עד לתאריך 30.01.22

לפרטים: ענת צרור מנהלת מרכז הצעירים

טלפון 04-6919819 או 0528677735

או באמצעות המייל:

anat@mrg.org.il

לאחר תאריך זה לא תתקבלנה בקשות נוספות